Spolek | Galerie v kapli
 • Hlavní činností spolku Galerie v kapli je vytvoření a realizace výstavního programu. V Galerii by se mělo každoročně představit až devět vystavovatelů, většinou z řad místních a regionálních umělců. Výstavy budou uvedeny vernisáží s kulturním programem.

  Zájmem spolku je představit veřejnosti zájmovou a uměleckou činnost různých klubů, spolků a sdružení, dále realizovat výtvarné projekty ve spolupráci s místními a regionálními subjekty a spolupracovat s dalšími obdobně zaměřenými organizacemi na společných projektech. Úspěšně se jeví rovněž spolupráce se školami, které by měly možnost prezentovat se veřejnosti a doplnit výstavní plán výstavami svých žáků. Cílem sdružení je přiblížit současné výtvarné umění v co nejširším spektru s uvedením nejrůznějších výtvarných praktik a vzbudit zájem zejména dětí a mládeže o výtvarné umění v praktické i teoretické rovině.

  Dalšími cíli spolku je pečovat o historický objekt kaple svaté Alžběty v Bruntále, provozovat nekomerčně tyto prostory pro výstavní činnost, po dokončení generální rekonstrukce zpřístupnit tyto prostory veřejnosti a zajistit její provoz. Nezanedbatelnou snahou spolku je v rámci příhraniční aktivity města nabídnout možnost výstavní činnosti pro partnerská města a činnost zaměřit na minulé, současné a budoucí aktivity města Bruntálu.

  Ve snaze přiblížit současné umění širší divácké veřejnosti a přilákat nové zájemce, bude v případě zájmu Galerie pořádat také zážitkové a jiné pořady. Cílem celého projektu je přiblížit návštěvníkům různé formy a projevy výtvarného umění a zmírnit tak znevýhodnění bruntálské veřejnosti a mládeže vůči obyvatelům bohatších a kulturnějších oblastí České republiky. Dále by měla činnost spolku umožnit talentovaným jedincům rozvoj jejich umělecké činnosti a co největší divácké veřejnosti rozšířit kulturní nabídku možností trávení volného času v Bruntále.


 • STANOVY

  spolku „Galerie v kapli“

   

  čl. I

  Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

   

  1)              Název spolku je :  ”Galerie v kapli” (dále jen ”spolek”).

   

  2)              Sídlem spolku je  :   ulice Jesenická 717/43, Bruntál, PSČ 792 01.

   

  3)              Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky.

   

  4)              Charakter spolku: Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

   

  čl. II

  Cíle činnosti

   

  Cíle spolku jsou:

  -                 podporovat kulturní rozvoj společnosti;

  -                 podporovat uvědomění si historických souvislostí;

  -                 podporovat výchovu a ochranu dětí a mládeže;

  -                 výše uvedené cíle realizovat, pokud možno, i v mezinárodním kontextu.

   

  čl. III

  Náplň a formy činnosti

   

  Náplň a formy činnosti spolku jsou:

  -                 pečovat o historický objekt kaple svaté Alžběty v Bruntále;

  -                 provozovat nekomerčně tyto prostory pro výstavní činnost;

  -                 po generální rekonstrukci zpřístupnit prostory veřejnosti a zajistit její provoz;

  -                 činnost zaměřit na minulé, současné a budoucí aktivity města Bruntálu;

  -                 umožnit školám využití prostor pro jejich výstavní činnost a prezentaci;

  -                 představit veřejnosti zájmovou a uměleckou činnost různých klubů, spolků a sdružení;

  -                 realizovat výtvarné projekty ve spolupráci s místními a regionálními subjekty;

  -                 umožnit talentovaným dětem a mládeži rozvoj jejich umělecké činnosti;

  -                 spolupracovat s dalšími obdobně zaměřenými organizacemi na společných projektech;

  -                 nabídnout možnost výstavní činnosti pro partnerská města Bruntálu;

  -                 získat donátory pro zajištění provozu a výstavní činnosti;

  -                 osvětová činnost;

  -                 další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

   

  čl. IV

  Členství ve spolku

   

  1)              Členem spolku může být právnická osoba, nebo fyzická osoba starší 18ti let.

   

  2)              Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů spolku.

   

  3)              Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

   

  4)              Člen má právo:

  -                 účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

  -                 účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;

  -                 předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

  -                 podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

   

  5)              Člen má povinnost:

  -                 dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly spolku;

  -                 dodržovat vnitřní předpisy spolku.

   

  6)              Členství zaniká:

  -                 doručením písemného oznámení člena o vystoupení z výboru spolku;

  -                 rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

  -                 úmrtím, zánikem právnické osoby -  člena spolku;

  -                 zánikem spolku.

   

  čl. V

  Orgány spolku

   

  Orgány spolku jsou:        

  -  členská schůze;

  -  výbor a předseda spolku;

  -  revizor spolku;

   

  čl. VI

  Členská schůze

   

  1)              Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.

   

  2)              Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

   

  3)              Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce.

   

  4)              Členská schůze:

  -                 schvaluje stanovy spolku a jejich změny;

  -                 rozhoduje o zániku spolku;

  -                 volí výbor spolku a revizora;

  -                 schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;

  -                 přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;

  -                 určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

  -                 schvaluje vnitřní předpisy spolku.

   

  čl. VII

  Výbor a předseda spolku, jednání jménem sdružení

   

  1)              Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu spolku. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů;

   

  2)              Výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi;

   

  3)              Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku;

   

  4)              Výbor spolku:

  -                 na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;

  -                 připravuje zprávu o činnosti za minulé období a návrh rozpočtu na další období;

  -                 navrhuje cíle další činnosti a případné změny stanov;

  -                 dle potřeby navrhuje vnitřní předpisy spolku, popř. jejich změny.

   

  5)              Předseda spolku je statutárním orgánem spolku; jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem spolku nemohou udělit plnou moc k zastupování další osobě;

   

  6)              Do první členské schůze spolku vykonává činnost výboru spolku přípravný výbor.

   

  čl. VIII

  Revizor spolku

   

  1)              Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze;             jeho funkčním obdobím je jeden rok.

   

  2)              Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy a tyto předkládá členské schůzi.

   

  čl. IX

  Zásady hospodaření

   

  1)              Spolek je neziskovou organizací. Příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku.

   

  2)              Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností          podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

   

  čl. X

  Okolnosti zániku spolku

   

  V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.