O nás | Galerie v kapli
 • Málo známá je bohatá historie objektu, jehož součástí je dnešní Galerie v kapli. Dochované historické materiály zpracoval PhDr. Tomáš Niesner, historik Muzea v Bruntále.

  Vznik kaple sv. Alžběty bezprostředně souvisí se vznikem a vývojem chudobince v Bruntále. Původní chudobinec pro chudé muže i ženy, kteří již nebyli pro svůj věk schopni sami si vydělávat na živobytí, založil 29. 9. 1584 majitel bruntálského panství Hynek starší Bruntálský z Wrbna. Chudobinec byl postaven mimo vlastní město na Nisském předměstí. Po převzetí panství Řádem německých rytířů v průběhu třicetileté války chudobinec zanikl. Obnoven byl až za velmistra Jana Kašpara z Ampringenu (1664-1684) místodržícím Janem Vilémem Zochou (1670 - 1682) a to pro 12 chudých starých mužů a žen.

  V nové budově chudobince, postavené v průběhu rozšiřování tzv. Nisského předměstí směrem ke Starému Městu na jeho konci, byla postavena i kaple zasvěcená patronce Řádu německých rytířů - sv. Alžbětě Durynské. Kaple, ve které byly uloženy relikvie mučedníků Quirinia a Agapita, byla vysvěcena v roce 1677. Bohoslužby byly konány každý pátek.  V roce 1712 místodržící Bedřich Vilém z Harstallu (1706-1731) zvýšil počet zaopatřovaných osob na 18 a z tohoto důvodu byla budova v letech 1724-1729 upravována.

  K poslední zásadní změně celého komplexu budovy a kaple došlo za velmistra Maxmiliána III. Josefa d´Este (1835-1868). Tento velmistr kladl důraz na charitativní činnost a proto obnovil ženskou větev řádu a přímo v Bruntále postavil ženský klášter s nemocnicí. Stávající chudobinec, který měl z velmistrova rozhodnutí pečovat o dvojnásobný počet osob, musel být přestavěn. Dosavadní přízemní budova byla podle plánů vídeňského architekta Ignaze Wiesingera z roku 1856 o další patro zvýšena a kaple byla upravena v novogotickém slohu. Po této přestavbě, kterou získala budova chudobince s kaplí dodnes zachovalý vzhled, zde pečovaly až do roku 1945 řádové sestry o 16 mužů a 20 žen.

  Po druhé světové válce byl chudobinec zrušen a budova měla být původně využita pro školní účely. Později zde byla umístěna sodovkárna a po ukončení tohoto provozu v 80. letech minulého století objekt sloužil jako ubytovna pro dělníky a nakonec byl prázdný. Kvůli plánované výstavbě přilehlého panelového domu na ulici Družební byl objekt krátce využíván jako zařízení staveniště pro Pozemní stavby Olomouc a v této souvislosti byl zbořen zadní trakt budovy a následně měla být zbořena budova celá. Počátkem 90. let se díky iniciativě Klubu za starý Bruntál podařilo demolici zabránit a alespoň polovinu objektu vč. kaple sv. Alžběty zachránit.

  Zchátralý objekt zakoupila v roce 1995 stavební firma Czasch. Zde již začíná novodobá historie objektu určeného původně k demolici. Vstřícným přístupem vedení Okresní vojenské správy Bruntál a Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc mohl být objekt zdařile rekonstruován. Od roku 1997 byla vlastní budova chudobince využívána zčásti ke komerčním účelům obchodní činnosti firmy Czasch a zčásti pro potřeby úřadů - Okresní vojenské správa Bruntál, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Český statistický úřad aj. Po mnohých diskusích o využití prostoru kaple, do kterých se aktivně zapojil i Klub za starý Bruntál, se vedení firmy Czasch rozhodlo využít prostor kaple nekomerčním způsobem a nabídnout jej k výstavní činnosti, čímž se bývalá kaple sv. Alžběty stala první bruntálskou galerií.

  K zajištění této činnosti byl ustaven Klub Galerie V kapli a 19. listopadu 1997 byla Galerie slavnostně otevřena. Klub Galerie V kapli v úzké spolupráci s firmou Czasch zajišťoval pořádání výstav podle návrhů kurátora výstav profesora Jindřicha Štreita, významného českého fotografa a galeristy, známého svými aktivitami ze Sovince. Snahou klubu bylo zajistit pro Bruntál výstavy současného výtvarného umění na pokud možno nejvyšší možné úrovni.

  4. června 2008 byl objekt prodán současnému majiteli. Z důvodu nástupu světové krize došlo k razantnímu krácení grantů a dotací, čímž byl Klub nucen z finančních důvodů nejprve svou činnost v roce 2009 zredukovat a ke konci roku působení v kapli sv. Alžběty ukončit úplně.

  Vzhledem k tomu, že trval zájem široké bruntálské veřejnosti o další existenci těchto výstavních prostor, vzniklo jako nástupnická organizace nové občanské sdružení, později spolek Galerie v kapli, jehož cílem je v této tradici a činnosti pokračovat.

  Snahou Galerie je realizovat výstavy dle výstavních plánů se zaměřením na prezentaci škol, regionální výtvarníky a umělce s tím, že výstavní prostory by měly být zpřístupněny především mladé generaci, u níž je absence takových příležitostí nejvíce znatelná.